Email  eng.elc.m.e@gmail.com Phone  0933-6332892 Phone  021-36310132 Direction  Tehran,Iran

سفرنامه سفر به سرزمین لاله های واژگون در فروردین ماه

لاله های واژگون مخصوص ایران زمین می باشد و در چند جای ایران میتوانید ببینیدش

نظیر خوانسار کوهسار و یا حتی گچسر

همانطور که می دانید فصل سفر به سرزمین لاله های واژگون در اواسط اردیبهشت ماه تا اواسط خردادماه می باشد

ما گفتیم تا گلپایگان که اومدیم یه خوانسار هم بریم ببینیم لاله های واژگون الان فصلش هست و میتونیم ببینیمش یا نه

از خوانسار رفتیم به سمت سنگ سفید که یک روستا بود و از آن دست چپ سرزمین لاله های واژگون بود که ورودی هر خودرو 5 هزارتومان بود

به گلها لطفا دست نزنید هرچند دور محوطه طناب کشیدن که کسی به گلها نزدیک نشودالبته می توانید یک عکس با گلها بندازید ولی در بین گلها نمی توانید قدم بزنید

در صورت کندن گل لاله واژگون 20 هزارتومان جریمه می شوید