Email  eng.elc.m.e@gmail.com Phone  0933-6332892 Phone  021-36310132 Direction  Tehran,Iran

سفرنامه باداب سورت

 باداب سورت چشمه پلکانی هست که در قسمت چهار دانگه شهر ساری قرار داره که واقعا از لحاظ رنگ و بو حجم آب کم نظیر در جهان هست

که متاسفانه باز این منطقه جز جاهایی هست که بعلت استفاده نادرست و نبودن فرهنگ درست در حال تخریب هست و قسمت عظیمی از آن خشک شده

بعلت اینکه این چشمه های طبیعی در ارتفاع قرار داده و جاده پر پیچ و خم میتونید از نیسانهایی که اونجا وجود داره برای رفتن به چشمه استفاده کنید

با ما همسفر شو...